شرح وظایف

معرفی واحد :

این واحد یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت و درمان می باشد،که وظیفه تعیین خط مشی کلی مرکز بهداشت و تامین نیروی انسانی و فضای بهداشتی را برعهده دارد

شرح وظایف گروه توسعه شبکه:

1)      توسعه واحدهای بهداشتی و درمانی: مکان یابی، تهیه نقشه پراکندگی جمعیت، ایجاد و راه اندازی واحدها ، بازنگری ادواری طرح گسترش شبکه ها

2)      تأمین و توزیع تجهیزات:برآورد نیاز،تامین اعتبار، خرید و توزیع تجهیزات واحدهای بهداشتی درمانی

3)      برآورد و تأمین نیروی انسانی: تامین نیازها و اولویتهای نیروی انسانی واحدهای بهداشتی- درمانی ، توزیع و نظارت بر اجرای ضوابط مربوطه، نظارت در پذیرش بهورزان

4)      بهبود استاندارد منابع: توسعه و بهبود استاندارد واحدهای بهداشتی درونی، اولویت بندی احداث، تعیین مکان برای احداث، نظارت و هماهنگی در احداث بناها

5)      برنامه ریزی نظارت و پایش و ارزشیابی: برنامه ریزی سالیانه و میان مدت، تهیه برنامه نظارت بر واحد ها و اجرای آن ، ارزشیابی خدمات و اثر بخشی آنها

6)      آموزش و بازآموزی: آموزش نیروهای جدیدالورود، بازآموزی کارکنان بویژه بهورزان ، آموزش دانشجویان کارآموز و کارورز و آماده سازی فیلد مربوطه

7)      برنامه توانمند سازی جامعه ،توسعه مشارکت های مردمی و هماهنگی بین بخشی

8)      نظارت بر سامانه یکپارچه اطلاعات بهداشتی

9)      اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در روستاها و شهر زیر 20هزار نفر

10)   توسعه برنامه داوطلبان سلامت و متخصص

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/01
تعداد بازدید:
4687
Powered by DorsaPortal