معرفی

مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و بموجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسوولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابواب جمعی، بعهده او واگذار میشود.

مسئولیت تحویل و حفظ و حراست اموالی که توسط وزارتخانه‌ها و مؤسساتدولتی به طور امانی به شرکتهای دولتی و مؤسسات و‌نهادهای عمومی غیر دولتی، تحویلمی‌گردد باید به عهده یک یا حسب ضرورت چند نقر از کارکنان ثابت و غیر موقتدستگاه‌های مذکور که در حکم‌امین اموال خواهند بود محول گردد. مسئولیت موضوع اینتبصره رافع مسئولیت دستگاه تحویل گیرنده در مورد حفظ و حراست و اعاده اموالمذکور‌نخواهد بود.

امین اموال مکلف است صورتحساب اموال منقول غیر مصرفی رسیده و فرستادهنیمه هر سال را تا آخر مهرماه همان سال و صورتحساب نیمه‌دوم را تا آخر فروردین ماهسال بعد از روی دفاتر اموال در سه نسخه تنظیم و پس از امضای خود و رییس واحد ذیحسابی تحویل نماید. ذی‌حساب‌مربوط پس از بررسی صورتحساب و امضای آن یک نسخه آن را حسب مورد در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در استانها به اداره کلامور‌اقتصادی و دارایی استان مربوط ارسال و نسخه دیگر آن را به واحد متبوع ارسال ونسخه سوم را نزد خود نگهداری می‌نماید.ماده

امین اموال مکلف است اموال منقول رسیده و فرستاده مصرفی و در حکم مصرفیابوابجمعی خود را در دفتری مطابق نمونه‌ای که از طرف‌وزارت امور اقتصادی و داراییابلاغ شده است، ثبت موده و صورت موجودی آخر سال خود را در سه نسخه تنظیم و پس ازامضای خود و رییس واحد‌ذیربط به ذیحسابی ارسال نماید

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/02
تعداد بازدید:
5183
Powered by DorsaPortal