مدیر داخلی

Heydari
  • نام و نام خانوادگی:
  • مهدی حیدری
  • سمت:
  • مدیر داخلی بیمارستان
  • مرتبه:
  • کارشناس پرستاری
 
contact
پست الکترونیکی:  
آدرس: خراسان رضوی - بجستان - میدان آیت ا... طالقانی - بیمارستان آیت ا... مدنی
تلفن: 56522800-051
فکس: 05156522803 
 
 
شرح وظایف مدیر داخلی بیمارستان:


1- ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻣﻞ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻣﻮر اداری و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
2- انتخاب ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺠﺮب و ﺻﺎﻟﺢ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
3- ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
4- ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﺑﺨﺸﻬﺎی اداری، ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﭘﺰﺷﻜﻲ و پیراپزشکی
5- ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻴﺎت رﺋﻴﺴﻪ، ﺗﺤﻮل اداری، آﻣﻮزش،  ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻏﻴﺮه.
6- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای آن
7- ﺗﻄﺒﻴﻖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
8- نظارت ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺼﺮف اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
9- اﻳﺠﺎد ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺤﺖ اﻣﺮ و ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
10- ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ
11- ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ از ﻃﺮف ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰی و ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﺎی داﻧﺸﮕﺎه
12- ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺑﻴﻤﺎران و ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﺧﺼﻮص ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ و ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
13- ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﺮون ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺸﻬﺎی درﻣﺎﻧﻲ و واﺣﺪﻫﺎی مربوطه
14- نظارت ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
15- پیگیری ﺟﻬﺖ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی ﺑﻴﻤﺎر، ﻣﺪدﺟﻮ، ﻫﻤﻜﺎران و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﺖ اﻣﺮ
16- ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺤﺖ اﻣﺮ
17- ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ
18- ﺻﺪور دﺳﺘﻮرات ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎ
19- صدور دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
20-ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻓﻮق.
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/10
تعداد بازدید:
5162
Powered by DorsaPortal