تعریف باروری سالم

معرفی برنامه باروری سالم

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ وﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺘﺎﺑﺎن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ﺗﻮﺳﻌﻪ و روﻧﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ، در ﺳﺎل 1390 ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ارﺗﻘﺎی ﻧﺮخ ﺑﺎروری ﮐﻠﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎروری ﺳﺎﻟﻢ وﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺎروری در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﯿﺮو اﺑﻼغ روﯾﮑﺮد ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ، ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﻧﺮخ ﺑﺎروری ﮐﻠﯽ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎروری ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ:
1- ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ ازدواج ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ آوری ﺳﺎﻟﻢ
2- ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی آﮔﺎﻫﯽ زوﺟﯿﻦ در اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮیی
3- ﻣﺸﺎوره در راﺳﺘﺎی :
الف. اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرداری ﻫﺎی ارادی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه
ب. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ازدواج و ﻓﺮزﻧﺪ اول
پ. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان
ج. ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎرداری ﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ
د.ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻘﻂ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ
4- ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎروری ﺳﺎﻟﻢ در راﺳﺘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک
5- ارﺗﻘﺎی داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﺑﺎروری
6- ﺗﺸﺨﯿﺺ اوﻟﯿﻪ زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎرورو ارﺟﺎع آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ
7- ارﺗﻘﺎ وﺑﻬﺒﻮدﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ آوری ﺳﺎﻟﻢ

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/22
تعداد بازدید:
4016
Powered by DorsaPortal